Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
                                                                                                                              за_ 2018 р. Коди
Установа__Вишнянська ЗОШ 1-11 ст.                                                                                   _______________________________________________  за ЄДРПОУ 02144594
Територія _______________________________________________________________________________________________________________  за КОАТУУ 4620900000
Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________________________________________  за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __________06    Орган з питань освіти і науки_________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
_____0611020__Надання загальної середньої освіти загальноосвітніминавчальними закладами
Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

Показники КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів –  усього Х 010 2810177,00 2999756,00   2872946,60 2872946,60
У тому числі:

Поточні видатки

 

2000

 

020

2810177,00 2999756,00 2872946,60 2872946,60
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2577860,00 2728600,00   2602432,91 2602432,91  
Оплата праці 2110 040 2113000,00 2241300,00   2142738,77 2142738,77  
 Заробітна плата 2111 050 2113000,00 2241300,00 2142738,77 2142738,77
 Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060

Нарахування на оплату праці

2120 070 464860,00 487300,00   459694,14 459694,14  
Використання товарів і послуг 2200 080 227344,00 270956,00 270325,69 270325,69
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 27584,00 65453,00 65386,47 65386,47
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 1028,00
Продукти харчування 2230 110 40575,00 60200,00 60150,00 60150,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 2240,00 42100,00 41880,70 41880,70
Видатки на відрядження 2250 130 2690,00 7223,00 7109,00 7109,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 150 137185,00 95680,00 95539,52 95539,52
 Оплата теплопостачання 2271 160
 Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170
 Оплата електроенергії

 

2273 180 14314,00 15480,00 15390,81 15390,81
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Оплата природного газу 2274 190 122871,00 80200,00 80148,71 80148,71

 Оплата інших енергоносіїв

2275 200

 Оплата енергосервісу

2276 210

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280 220 581,00 300,00 260,00 260,00
 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

(регіональних) програм

2281 230
 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

до заходів розвитку

2282 240 581,00 300,00 260,00 260,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290            
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300            
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320            
Виплата пенсій і допомоги 2710 330            
Стипендії 2720 340            
Інші виплати населенню 2730 350            
Інші поточні видатки 2800 360 4973,00 200,00   188,00 188,00  
Капітальні видатки 3000 370            
Придбання основного капіталу 3100 380            
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
 Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450
Реконструкція  та  реставрація 3140 460
 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470            
 Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480            
 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490            
Створення державних запасів і резервів 3150 500            
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510            
Капітальні трансферти 3200 520            
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530            
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540            
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550            
Капітальні трансферти населенню 3240 560    
Внутрішнє кредитування 4100 570            
Надання внутрішніх кредитів 4110 580            
 Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

 

4111 590            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600            
 Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610            
Зовнішнє кредитування 4200 620            
Надання зовнішніх кредитів 4210 630            
 Інші видатки 5000 640 Х Х Х Х Х
 Нерозподілені видатки 9000 650

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                                              ___________________                                                  ______Яскевич І.А.______

(підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                  _______Мацелюх Т.І.___________

(підпис)                                                                                 (ініціали прізвище)

 

“___”__січня___201_року

Звіт   про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м)   за  2018_ р.

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

 

 

Звіт  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м)  
за  2018_ р. Коди
Установа ___Вишнянська    ЗОШ 1-11 ст.__________________________________________________________________________  за ЄДРПОУ 02144594
Територія __________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ 4620900000
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________________________________ за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________     
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _06  Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
    )    0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

 

 

Показники КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові

за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів – усього Х 010 37475,30         37475,30 37475,30      
у тому числі:                        
Поточні  видатки 2000 020                    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030                    
Оплата праці 2110 040                    
Заробітна плата 2111 050                    
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060                    

Нарахування на оплату праці

2120 070                    
Використання товарів і послуг 2200 080                    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090                    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100                    

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Продукти харчування 2230 110                    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120                    
Видатки на відрядження 2250 130                    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140                    

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 150                    
Оплата теплопостачання 2271 160                    
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170                    
Оплата електроенергії 2273 180                    
Оплата природного газу 2274 190                    

Оплата інших енергоносіїв

2275 200                    

Оплата енергосервісу

2276 210                    

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280 220                    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230                    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240                    
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250                    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260                    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270                    
Поточні трансферти 2600 280                    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290                    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300                    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310                    
Соціальне забезпечення 2700 320                    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330                    
Стипендії 2720 340                    
Інші виплати населенню 2730 350                    
Інші поточні видатки 2800 360                    
Капітальні  видатки 3000 370 37475,30         37475,30 37475,30      
Придбання основного капіталу 3100 380 37475,30         37475,30 37475,30      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 37475,30         37475,30 37475,30      
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400                    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410                    

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420                    
Капітальний ремонт 3130 430                    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440                    
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450                    
Реконструкція  та  реставрація 3140 460                    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470                    
Реконструкція  та реставрація інших об’єктів 3142 480                    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490                    
Створення державних запасів і резервів 3150 500                    
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510                    
Капітальні трансферти 3200 520                    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530                    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540                    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550                    
Капітальні трансферти населенню 3240 560                    
Внутрішнє кредитування 4100 570                    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580                    
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590                    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600                    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610                    
Зовнішнє кредитування 4200 620                    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630                    
Інші видатки 5000 640 Х   Х Х Х Х Х Х Х Х

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                                              ___________________                                                  ___Яскевич  І.А.____

(підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                  ___Мацелюх Т.І._____

(підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

“_14__”__січня _2019_року

 

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4 – 1д, № 4 – 1м),

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма № 4 – 1д, № 4 – 1м),

                                                                                                                             За  4 квартал  2018 р.

 

 

Коди

Установа  Вишнянська ЗОШ

______________________________________________________________________________________________________________                      за ЄДРПОУ

 
Територія_______________________________________________________________________________________________________________  за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання_____________________________________________________________________________  за КОПФГ  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  _________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ______________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
__________________________________________________

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

 

 

Показники КЕКВ Код

рядка

Затвер-джено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перера-

ховано

залишок

Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахун-ках в уста-новах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010           985,50 Х Х Х Х  
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030   Х Х Х Х 985,50 Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Х 050   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Видатки – усього Х 070   Х Х Х Х Х 985.50       Х Х
у тому числі:                            
Поточні видатки 2000 080   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата праці 2110 100   Х Х Х Х Х         Х Х
Заробітна плата 2111 110   Х Х Х Х Х         Х Х
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120   Х Х Х Х Х         Х Х

Нарахування на оплату праці

2120 130   Х Х Х Х Х         Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140   Х Х Х Х Х         Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150   Х Х Х Х Х         Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160   Х Х Х Х Х         Х Х
Продукти харчування 2230 170   Х Х Х Х Х 985.50       Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180   Х Х Х Х Х         Х Х
Видатки на відрядження 2250 190   Х Х Х Х Х         Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200   Х Х Х Х Х         Х Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 210   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата теплопостачання 2271 220   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата водопостачання  та
водовідведення
2272 230   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата електроенергії 2273 240   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата природного газу 2274 250   Х Х Х Х Х         Х Х

 Оплата інших енергоносіїв

2275 260   Х Х Х Х Х         Х Х

 Оплата енергосервісу

2276 270   Х Х Х Х Х         Х Х

Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280 280   Х Х Х Х Х         Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290   Х Х Х Х Х         Х Х
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти

 

2600 340   Х Х Х Х Х         Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370   Х Х Х Х Х         Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380   Х Х Х Х Х         Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390   Х Х Х Х Х         Х Х
Стипендії 2720 400   Х Х Х Х Х         Х Х
Інші виплати населенню 2730 410   Х Х Х Х Х         Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні  видатки 3000 430   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт 3130 490   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція та реставрація 3140 520   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540   Х Х Х Х Х         Х Х
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550   Х Х Х Х Х         Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти 3200 580   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

3220 600   Х Х Х Х Х         Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620   Х Х Х Х Х         Х Х

ХХ

 

Керівник                                                                                              ___________________                                                  _____________________________

(підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                  _____________________________

(підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

“___”_____________20___року